De aarde empoweren: Live Nation Charter voor Ecologische Duurzaamheid:
Live Nation Entertainment is het grootste live-entertainmentbedrijf ter wereld dat bestaat uit wereldwijde marktleiders: Ticketmaster, Live Nation-ontmoetingsplaatsen, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media en Sponsorship en Artist Nation Management.
Live Nation Entertainment heeft het vermogen om levens te veranderen. We geloven dat het empoweren van anderen door middel van muziek een van de manieren is waarop we het grootste verschil in de wereld kunnen maken. Dit geldt voor onze benadering van duurzaamheid; 'Empowering the Earth (De aarde empoweren)' is onze aanpak om onze impact op het milieu te verminderen.
We doen een beroep op het milieu om live-evenementen van wereldklasse te creëren. We zijn de oppassers van het milieu waar onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen plaatsvinden; het kader speelt een integraal onderdeel in het creëren van de unieke sfeer die een blijvende herinnering achterlaat bij de fans.
We zullen leiderschap tonen over klimaatmaatregelen door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de toezeggingen die tijdens de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (UNFCCC) zijn gedaan. Hierdoor zullen we bijdragen aan het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden Celsius te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
De positie van Live Nation over klimaatverandering
Klimaatverandering is momenteel reëel en vindt plaats. De concentratie CO2 in de lucht heeft een nieuw recordniveau bereikt Extreme weersomstandigheden zijn in frequentie en intensiteit toegenomen en hebben de levens van velen beïnvloed. Deze en andere milieuproblemen, zoals verlies van biodiversiteit, luchtverontreiniging, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan, tonen aan dat menselijke acties onbedoeld de aarde in een minder gastvrije toestand brengen. Op grond van het catastrofale verlies aan biodiversiteit, zoals gerapporteerd in het Living Planet Report, stelt het IPCC het tijdschema vast voor dringende maatregelen om opwarming te beperken, vergroot publiek bewustzijn en protesten om overheidsmaatregelen te vereisen, en is de noodzaak voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen om samen te werken om onze broeikasgasemissies te verminderen duidelijker dan ooit tevoren.
Als 's werelds leider in live entertainment hebben we de verantwoordelijkheid om de live muziekervaring nog generaties lang te behouden en een geweldige kans om ons platform te gebruiken om wereldwijde milieuacties te inspireren.
We zullen ons inzetten voor de vermindering van de impact van onze ontmoetingsplaatsen en festivals op het milieu om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijke wereldburgers zijn, door zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en ons steentje bij te dragen om de meest schadelijke gevolgen van wereldwijde klimaatverandering in te dammen.
We zullen gebruik maken van het creatieve ethos van onze industrie om onze fans, medewerkers, artiesten en industrie te motiveren en te inspireren om kleine maar krachtige maatregelen te nemen voor het milieu tijdens onze evenementen en daarbuiten.
En we zullen duurzaamheid gebruiken als een manier om als bedrijf te blijven innoveren en waarde te creëren.
Deze Charter is:
Een verenigende visie die het tot nu toe gedane werk zal kapitaliseren en versnellen en het op een gemeenschappelijk duurzaamheidsdoel zal afstemmen, door onze inspanningen van incrementele verandering naar spelverandering te brengen.
Een ambitieuze maar bruikbare reeks doelstellingen. We zullen onze inspanningen en doelen afstemmen op de recentelijkste vastgestelde wereldwijde normen en regelingen zoals de United Nations Sustainable Development Goals en Science Based Targets Initiative
Een inspirerend en openbaar engagement platform dat het beste uit livemuziek, cultuur, merken, onderwijs en wetenschap samenbrengt om oplossingen voor klimaatverandering aan te dragen en te inspireren in de industrie, bij onze werknemers en de miljoenen fans die onze poorten doorkomen.
Aanpak
We hebben acht prioritaire gebieden geïdentificeerd die deel uitmaken van ons duurzaamheidswerk: emissies en energie, gebruik van hulpbronnen en afval (inclusief plastic), water, voedsel, publieke betrokkenheid, inkoop, vervoer en lokale gevolgen. Elk gebied wordt beoordeeld in de context van duurzame ontwikkeling en bijdrage aan de relevante VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1
Broeikasgasemissies
In 2019 zullen we op alle door Live Nation gerunde ontmoetingsplaatsen en live evenementen de broeikasgasemissies meten met als doel om wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de aanbevelingen zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
Hiermee kunnen we jaarlijkse reductiedoelstellingen vaststellen om te voldoen aan onze overkoepelende doelstelling om voor 2030 te streven naar een daling van de drempelwaarden 1 en 2 van de broeikasgasemissies met 50 %.
1 Elf van de zeventien Sustainable Development Goals zijn direct relevant voor live muziekevenementen en worden hieronder vermeld: 3 - Gezondheid en Welzijn, 4 - Kwaliteitsonderwijs, 6 - Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, 7 - Betaalbare en schone energie, 9 Industrie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie, 13 - Klimaatmaatregelen, 14 - Leven onder water, 15 - Leven op het land en 17 - Partnerschap voor de doelen.
Energie
We beschouwen de snelle overgang naar een koolstofarme economie als dringend.
Ons doel is dat alle door ons gerunde ontmoetingsplaatsen, kantoren en live evenementen worden voorzien van 100% hernieuwbare energie. Onze gebouwen en ontmoetingsplaatsen zullen functioneren volgens gecertificeerde normen voor energie-efficiëntie.
In de komende 10 jaar zullen we het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen vergroten en investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en certificering. We zullen partners en leveranciers selecteren die ons kunnen helpen ons doel te bereiken en die innovatie ondersteunen en nieuwe technologieën testen.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval
Live Nation zal prioriteit geven aan afvalvermindering, gevolgd door hergebruik en daarna recycling, terugwinning en verwijdering van energie.
We streven ernaar dat al onze vestigingen, ontmoetingsplaatsen en evenementen geen enkel afval naar de stortplaats brengen en een percentage materiaalherstel van 50% (of hoger) bereiken tegen 2030, in overeenstemming met lokale en nationale vereisten.
We zullen nauwkeurig verslag doen van ons afval en samen met onze aannemers afvalbeheerplannen ontwikkelen.  We zullen op onze ontmoetingsplaatsen en evenementen gesloten beheersystemen voor afvalverwerking creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie ondersteunen.
Plastic
We zullen uiterlijk in 2021 de verkoop stopzetten van plastic voor eenmalig gebruik op de door ons gerunde ontmoetingsplaatsen en evenementen. Alle elementen die daarna worden gebruikt, moeten herbruikbaar, hernieuwbaar, gecertificeerd composteerbaar zijn of, indien dit onvermijdelijk is, gemaakt zijn uit ten minste 30% gerecycleerde inhoud.
Dit omvat recipiënten, bestek, borden, kopjes, flessen, servies, zakjes, roerders, rietjes.
We zullen beschikbare plastic alternatieven onderzoeken en onze partners op hetzelfde doel afstemmen. We zullen een inkoopbeleid implementeren dat prioriteit geeft aan:
Hergebruik boven eenmalig gebruik
Hernieuwbare boven eindige hulpbronnen
Gecertificeerde composteerbare producten wanneer commerciële compostfaciliteiten bestaan
Het prioriteren van producten met de hoogste gerecycleerde inhoud die beschikbaar zijn, ten minste 30%
Water
We zullen goede toegang tot drinkbaar water van hoge kwaliteit op onze ontmoetingsplaatsen en live evenementen bieden, waterafval verminderen en gebieden met een hoog risico identificeren, die beperkingen van waterverbruik vereisen.  We zullen onderzoeken hergebruik van grijs water onderzoeken en innovatie op dit gebied ondersteunen.
Voedsel
We beschouwen industriële voedselproductie en -verspilling als een milieuprobleem.  We zullen de koolstofimpact van voedsel erkennen en samenwerken met onze leveranciers om voedsel te verkrijgen met de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Kwaliteit en gezonde voeding aan onze klanten bieden is een prioriteit.
We zullen de hoeveelheid verspild voedsel minimaliseren en optimaal gebruikmaken van compostfaciliteiten.
Betrokkenheid
Onze duurzaamheidsdoelstellingen worden duidelijk en transparant naar ons publiek gecommuniceerd en we gebruiken onze positie en ons bereik om met onze klanten in contact te komen om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten. We zullen contact nemen en samenwerken met lokale en nationale instellingen en organisaties op milieugebied   We zullen deelnemen aan duurzaamheidsgesprekken binnen de industrie en daarbuiten om de beste praktijken te delen en van anderen te leren.
Partnerschappen en inkoop
We zullen samenwerken met onze toeleveringsketen, partners en opdrachtgevers om gedeelde duurzaamheidsdoelen te bereiken
We zullen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die we inkopen en maken de ontwikkeling van nieuwe markten mogelijk ter ondersteuning van duurzame producten.
Vervoer
Het is belangrijk dat al onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen goede verbindingen met het openbaar vervoer hebben en we zullen samenwerken met leveranciers en lokale autoriteiten om het gebruik van duurzaam vervoer zoals bus, tram, trein, touringcars en fietsen aan te moedigen. Voor onvermijdelijke, negatieve gevolgen zullen we positieve effecten erkennen, meten en creëren om deze in evenwicht te brengen en promoten we dit bij onze doelgroep, artiesten, leveranciers en aannemers.
Lokale effecten 
Ecologie - Elke ontmoetingsplaats en -site heeft zijn eigen unieke kenmerken, en ontwerpen worden voorbereid om rekening te houden met ecologisch gevoelige gebieden of artefacten van erfgoed of culturele betekenis. We zullen in alle lokale omstandigheden werken en beoordelingen betreffende milieu- of biodiversiteitseffecten uitvoeren, indien nodig, om de lokale flora en fauna te beschermen bij de organisatie van onze evenementen.
Geluid en licht - We zullen werken aan het minimaliseren van de impact van lawaai en lichthinder van onze evenementen.
Lokale gemeenschap - We ondersteunen lokale liefdadigheidsinstellingen en creëren waar mogelijk lokale werkgelegenheid. We zullen ons inzetten om de economische impact van onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen op de lokale gebieden te meten.
Welzijn - We zullen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.
Beheer
Het duurzaamheidsbeleid zal centraal in elk land worden beheerd en individueel worden ontwikkeld, waarbij met elk team capaciteit wordt opgebouwd om duurzaamheid in onze planning en activiteiten centraal te houden.
Elk deelnemend land zal een milieubeheersysteem en een actieplan ontwikkelen, waarin de maatregelen worden beschreven die zullen worden genomen om onze doelstellingen te bereiken.
In 2019 zullen we bij aanvang onze ecologische voetafdruk meten met een standaardbenadering en deze gebruiken om parameters en doelstellingen vast te stellen, waar we elk jaar naar toe zullen werken. We zullen onze voortgang op transparante wijze volgen, meten en delen, en proberen om jaarlijkse rapporten te publiceren. We zullen waar nodig deelnemen aan certificeringsregelingen.
We zullen (positieve en negatieve) ervaringen delen over wijzigingen die we aanbrengen, door de beste praktijken te delen en van elkaar te leren. 
We zullen ons voortdurend blijven ontwikkelen.

 

Empowering the Earth: Declaración de sostenibilidad medioambiental de Live Nation

 

 Live Nation Entertainment es la empresa líder mundial de entretenimiento en directo compuesta por los líderes del mercado mundial: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship, y Artist Nation Management.

 

 Live Nation Entertainment tiene el poder para cambiar vidas. Creemos que motivar a los demás a través de la música es una de las formas en que podemos marcar una gran diferencia en el mundo. Esto se aplica a nuestro enfoque hacia la sostenibilidad; “Empowering the Earth” es nuestra estrategia para reducir nuestro impacto medioambiental.


 Para crear eventos de clase mundial en directo nos valemos del medio ambiente. Cuidamos del medio ambiente en aquellos lugares donde se encuentran nuestros recintos y eventos en directo. El escenario juega un papel integral en crear una atmósfera única para que los fans se queden con recuerdos perdurables.

 

 Demostraremos nuestro liderazgo sobre la acción climática estableciendo objetivos con base científica que asegurarán que nuestras reducciones de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) se orientan al compromiso establecido en el Acuerdo de París de la CMNUCC. Esto asegurará que contribuyamos hacia el nivel de descarbonización necesario para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados Celsius, comparado a las temperaturas preindustriales, tal como se propone en el Informe de Evaluación de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.


La postura de Live Nation ante el cambio climático

 El cambio climático existe y ya está produciéndose. Los niveles de CO2eq en el aire son los más altos que se han registrado. Los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad y han afectado a la vida de muchas personas. Esto junto a otros problemas medioambientales como la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, el aumento del nivel del mar y la acidificación oceánica nos están mostrando que las acciones del ser humano están llevando al planeta a un estado mucho menos propicio. Con las pérdidas catastróficas en biodiversidad denunciadas en el Informe Planeta Vivo, el plazo establecido por IPCC para que se tome una acción urgente para limitar el calentamiento, el aumento de conciencia pública y las protestas que exigen la acción gubernamental, la necesidad de que los gobiernos, empresas, organizaciones y las personas trabajen juntos para reducir las emisiones de gas invernadero está más patente que nunca.

Como los líderes mundiales de entretenimiento en directo, tenemos la responsabilidad de preservar la experiencia de la música en vivo para las generaciones venideras y una tremenda oportunidad de usar nuestra plataforma para inspirar la acción ambiental mundial.

Trabajaremos para reducir el impacto medioambiental de nuestros espacios y festivales para asegurarnos de que nos responsabilizamos de los ciudadanos globales, cuidando de las comunidades donde operamos y aportando nuestra contribución para frenar los impactos más dañinos del cambio climático global.

Aprovecharemos el espíritu creativo de nuestra industria, motivaremos e inspiraremos a nuestros fans, empleados, artistas y a la industria para que adopten medidas, pequeñas pero poderosas, para el medio ambiente, tanto en nuestros eventos como fuera de ellos.

 

Y utilizaremos la sostenibilidad como una forma para continuar innovando y generando valor para nuestro negocio.

La presente Declaración es:

·       Una visión unificadora que aprovechará y acelerará el trabajo que se ha realizado hasta la fecha y se orientará hacia un propósito común de sostenibilidad, haciendo que nuestros esfuerzos pasen de ser graduales a cambiar las reglas del juego.

·       Un conjunto de objetivos inspiradores pero prácticos. Adaptaremos nuestros esfuerzos y objetivos con los estándares y marcos más establecidos mundialmente en la actualidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia.

·       Una plataforma inspiracional y de participación pública que reúna lo mejor de la música en directo, la cultura, las marcas, la educación y la ciencia para abordar e inspirar soluciones ante el cambio climático entre la industria, nuestros empleados y los millones de fans que entran por nuestras puertas.

Enfoque

 Hemos identificado ocho áreas prioritarias que conforman nuestro trabajo de sostenibilidad: emisiones y energía, uso de recursos y residuos (incluido el plástico), agua, comida, participación pública, contratación, transporte e impactos locales. Cada área ha sido evaluada en el contexto de su impacto y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NU*.

Emisiones de gases de efecto invernadero

 En 2019, todos los recintos y eventos en directo operados y de Live Nation medirán sus emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de establecer metas con base científica que aseguren que la reducción de estos gases se ajuste con las recomendaciones presentadas en el Informe de Evaluación de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Esto nos permitirá establecer objetivos de reducción anuales para cumplir con nuestro objetivo general de reducir un 50 % las emisiones de gases invernadero en el ámbito 1 y 2 para 2030.

Energía

Vemos urgente la necesidad de una rápida transición a una economía baja en carbón.

Nuestro objetivo es que todos los espacios y oficinas que poseemos y operamos se abastezcan 100 % de energía renovable. Nuestros edificios y espacios serán operados de acuerdo con las normas de eficiencia energética certificadas.

En los próximos 10 años aumentaremos la cuota de energía procedente de fuentes renovables e invertiremos en medidas y certificados de eficiencia energética. Seleccionaremos socios y proveedores que nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo, que apoyen la innovación y prueben nuevas tecnologías. 

Eficiencia de los recursos y residuos

 Live Nation dará prioridad a la reducción de residuos seguido de la reutilización y, luego, el reciclaje, la recuperación de energía y la gestión de residuos.

Nuestro objetivo para todas nuestras oficinas, recintos y eventos es que sean residuos cero y alcancen un 50 % (o más) de la tasa de recuperación de materiales para 2030, considerando los prerrequisitos locales y nacionales.

 Informaremos con precisión sobre nuestros residuos y desarrollaremos planes de gestión de residuos con nuestros contratistas. Crearemos un sistema cerrado de gestión de residuos en nuestros espacios y eventos y respaldaremos el desarrollo de una economía circular.

Plástico

 Eliminaremos de manera gradual la venta de plásticos de un único uso en los espacios y eventos que poseemos y operamos para 2021 a más tardar. Todos los productos utilizados a partir de entonces deberán ser reusables, renovables, compostables certificado o, en caso de que no haya alternativa, que estén hechos, al menos, de un 30 % de material reciclado.

Esto incluye recipientes de muestras, cubiertos, platos, vasos, botellas, utensilios para servir, paquetes, removedores y pajitas.

Exploraremos las alternativas disponibles al plástico y orientaremos a nuestros socios al mismo objetivo. Implementaremos una política de aprovisionamiento que priorice:

·       La reutilización sobre el uso único

·       Los renovables sobre los recursos finitos

·       Los productos compostables certificados en aquellos casos que existan instalaciones de compostaje

·       Priorizar los productos con el contenido de material reciclado más alto disponible, al menos, de un 30 %

Agua

 Proporcionaremos un buen acceso a agua potable de calidad en nuestros recintos y eventos en directo, reduciremos el malgasto de agua e identificaremos las áreas de alto riesgo que exigen restricciones sobre el consumo de agua. Exploraremos la reutilización de aguas grises y apoyar la innovación en esta área.

Comida

Consideramos que la producción y el desperdicio de comida industrial es un problema medioambiental. Reconoceremos el impacto de carbono de los alimentos y trabajaremos con nuestros proveedores para obtener alimentos con los más altos estándares de bienestar animal posibles. Ofrecer comida de calidad y saludable a nuestros consumidores es una prioridad.

Minimizaremos la cantidad de comida que se desperdicia y utilizaremos mejor las instalaciones de compostaje.

Compromiso

Nuestra sostenibilidad se comunicará de forma clara y transparente a nuestra audiencia y utilizaremos nuestra posición para comprometernos con nuestros consumidores y concienciarlos sobre los problemas medioambientales. Nos conectaremos y colaboraremos con las causas y organizaciones medioambientales locales y nacionales.   Participaremos en conversaciones sobre sostenibilidad en la industria y más allá para compartir las mejores prácticas y aprender de los demás.

Colaboraciones y contratación

Trabajaremos con nuestra cadena de distribución, socios y promotores para alcanzar los objetivos de sostenibilidad compartidos.

Consideraremos el ciclo de vida completo de los productos que contratamos y permitiremos el desarrollo de nuevos mercados para apoyar los productos sostenibles.

Transporte

Es importante que nuestros espacios y eventos en directo tengan buenas conexiones con el transporte público y trabajaremos con los proveedores y las autoridades locales para promover el uso de transportes sostenibles como autobuses, tranvías, trenes, autocares y bicicletas. Para aquellos impactos negativos que son inevitables reconoceremos, determinaremos y crearemos impactos positivos para compensarlos y promoverlos entre nuestra audiencia, artistas, proveedores y contratistas.

Impactos locales

Ecología: Cada recinto y sitio tiene sus propias características únicas y los diseños están preparados para tener en cuenta todas las áreas u objetos ecológicamente sensibles patrimonial o de importancia cultural. Trabajaremos dentro de las realidades locales y llevaremos a cabo evaluaciones de impacto medioambiental o de biodiversidad si es necesario para proteger la flora y la fauna local mientras realizamos nuestros eventos.

Ruido y luz: Trabajaremos para minimizar el impacto de la contaminación lumínica y sonora de nuestros eventos.

Comunidad local: Apoyamos a las organizaciones benéficas locales y creamos oportunidades laborales siempre que podemos. Nos enforzaremos para medir el impacto económico que nuestros recintos y eventos en directos tienen sobre las áreas locales.

Bienestar: Aseguraremos la salud y el bienestar de todo el personal y los visitantes.

Gobierno

La política de sostenibilidad será gestionada y desarrollada centralmente de manera individual en cada país, fortaleciendo las capacidades con cada equipo para mantener la sostenibilidad en el centro de nuestros planes y operaciones.

Cada país que participe desarrollará un sistema de gestión y un plan de acción medioambiental presentando las medidas que deben tomarse para alcanzar nuestros objetivos.

En 2019 mediremos nuestra huella medioambiental al comienzo del proyecto utilizando un enfoque estándar y lo usaremos para establecer los parámetros y objetivos con los que trabajaremos cada año. Seguiremos, mediremos y compartiremos nuestros progresos de forma transparente y trataremos de publicar informes anuales. Participaremos en sistemas de certificación en aquellos casos que sea apropiado.

Compartiremos experiencias (tanto positivas como negativas) sobre los cambios que hagamos, compartiendo las mejores prácticas y aprendiendo los unos de los otros.

Buscaremos constantemente desarrollar y mejorar esta posición.

* Once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible están directamente relacionados con los eventos de música en directo y se enumeran a continuación: 3 – Salud y bienestar 4 – Educación de calidad, 6 – Agua limpia y saneamiento, 7 – Energía asequible y no contaminante, 9 - Industria, 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, 12 – Producción y consumo responsable, 13 – Acción por el clima, 14 – Vida submarina, 15 – Vida de ecosistemas terrestres y 17 – Alianzas para lograr los objetivos.